Nachlässe N

N

Neubaur Magdalena, Nachlass (1 K., 1 H.)
Neuhold Josef, Nachlass (1 K., 3 H.)
Neurath Gertrud, Nachlass (7 K., 93 H.)